Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОНЛАЙН МАГАЗИН НА “КУПИ БИЛЕТИ БГ” ЕООД

 

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящите общи условия (ОУ) се прилагат по отношение на осъществяваната от „КУПИ БИЛЕТИ БГ“ ЕООД (наричанo за краткост търговец) дейност, за електронния магазин на сайта.
 2. Настоящите ОУ влизат в сила от момента на публикуването им на сайта и онлайн магазина на търговеца.
 3. Търговецът си запазва правото по свое усмотрение и по всяко време да променя ОУ като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените такива на сайта му.
 4. Преди да направят своята онлайн поръка, лицата следва сами да проверят актуалната версия и да се запознаят с настоящите ОУ.

ІІ. РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА КЪМ САЙТА https://lili-shop.bg

 1. Сайтът www.lili-shop.bg (сайт) и онлайн магазинът към него е виртуален информационен ресурс, създаден съобразно нормативната уредба в Република България.

6.Онлайн магазинът на търговеца е общодостъпен.

 1. Услугите и начинът на визуализация на онлайн магазина са динамични и могат да бъдат допълвани и променяни по всяко време с цел усъвършенстване и удобство или вследствие на изменение на приложимото законодателство за тяхното предоставяне.
 2. Лицата следва да ползват услугите на онлайн магазина при спазване на настоящите ОУ, включително инструкциите за закупуване на онлайн артикули от електронния магазин, евентуалните допълнителни указания/съобщения от търговеца и законодателството на Република България.
 3. Търговецът не отговаря за наличието на интернет свързаност и за качеството на връзката с интернет на своите потребители на сайта, нито за това дали сайтът e достъпен и функциониращ във всеки един момент.
 4. Търговецът не носи отговорност за проблеми при предоставяне на услугите, възникнали поради неподходящо или неизправно оборудване и софтуер на лицата, достъпващи сайта.
 5. За използване на онлайн магазина може да е необходима регистрация.
 6. Всеки ползвател, който възнамерява да ползва услуга с регистрация, трябва да създаде свой профил на регистриран ползвател, като попълни и потвърди верността на данните си в регистрационна форма в сайта.
 7. Чрез създаване на профил ползвателят:

- създава и придобива право да ползва ограничен онлайн ресурс, достъпен чрез потребителско име на регистриран ползвател и парола, с които се идентифицира;

- получава право да ползва услуги с регистрация съобразно настоящите Общи условия;

 1. Регистрираният ползвател се задължава да не предоставя на трети лица достъп до своята парола за достъп до услугата с регистрация. Регистрираният ползвател се задължава незабавно да уведоми КУПИ БИЛЕТИ БГ в случай, че трети лица имат достъп до използваната от него парола или има съмнения за подобни действия, както и да предприеме действия за преустановяване на такъв достъп. Всякакви действия, извършени от името на регистрирания ползвател, се считат за извършени от него;
 2. С потвърждаване на регистрацията в сайта, регистрираният ползвател се съгласява да получава електрони съобщения, свързани с ползването на услугите, за които се изисква регистрация, както и за получаване на информация относно потребителския си профил.

ІІІ. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН:

 1. Потребителите на сайта имат възможност да разглеждат и поръчват артикули от изградената платформа на електронния магазин чрез изпращане на заявка по електронен път, използвайки модула за поръчки и следвайки описаните в него стъпки;
 2. Всички цени в електронния магазин са обявени в български лева и включват всички данъци и такси, с изключение на банкови такси за извършени транзакции и цена за доставка. Цената за доставка се калкулира на отделен ред в крайната сума за плащане при потвърждаване на поръчката в съответствие с тарифите на съответните доставчици, а банковите такси са за сметка на потребителя съобразно условията на неговата банка.
 3. Електронния магазин предлага разнообразни артикули, чиито описание, характеристики и наличност се изобразяват при достъпване на линк или изображение към всеки от тях. Възможно е описанието да е непълно.
 4. Всеки добавен в количката за покупки артикул може да бъде купен, ако е наличен. Добавянето на артикул в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на избрания артикул;
 5. На всеки етап от изпълнението на заявката до нейното потвърждаване потребителят може да внася корекции в поръчката си;
 6. При потвърждаване на поръчка за покупка на артикул от електронния магазин, потребителят прави изявление до търговеца за сключване на договор за продажба на стока като изрично отбелязва, че е запознат с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност и ги приема;
 7. При потвърждаване на поръчката, на посочения от потребителя имейл се изпраща автоматично генерирано съобщение, съдържащо потвърждение на поръчката от търговеца, както и данни за самата нея, а именно: дата и час на поръчката, лични данни на потребителя, вид и количество поръчани стоки, метод на плащане, срок на доставка и др. След потвърждаване на поръчката промени в нея не могат да се извършват.
 8. При поръчка в електронния магазин, потребителят носи изцяло отговорност за коректността на предоставените от него данни за поръчката и дава съгласието си тези данни да бъдат предоставени на трети лица – подизпълнители на поръчката, с цел нейното изпълнение;
 9. Плащанията на поръчките се извършват предварително непосредствено след потвърждаване на поръчката като условия за експедиране на стоките до потребителя. Плащанията се извършват чрез виртуално терминално устройство ПОС с доставчик ePay.bg за плащания с кредитни и дебитни карти, повече информация за който може да бъде получена на следния линк: http://epay.bg.

Всички банкови такси за извършените транзакции са за сметка на потребителя и същите не са част от продажната цена на избрания артикул, като КУПИ БИЛЕТИ БГ не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от потребителя или неговата банка, по повод на самата транзакция.

 1. КУПИ БИЛЕТИ БГ има право да анулира поръчката, за което уведомява потребителя своевременно, без да дължи каквото и да било обезщетение или възстановяван на разходи в някои от следните случаи:

- плащането на поръчката не е прието за валидно извършено, независимо по какви причини;

- предоставените от потребителя данни за поръчката като например име на получателя, телефонен номер или адрес за доставка са непълни или невалидни;

- при осъществяване на два неуспешни опита за доставка на поръчаните артикули;

 1. Търговецът доставя поръчаните артикули сам или чрез използване на доставчици на куриерски услуги. Повече информация за условията за доставка може да получите тук;
 2. Търговецът осигурява подходяща опаковка за поръчаните артикули, която да позволява тяхното безопасно транспортиране с ненарушена цялост до потребителя;
 3. Собствеността върху поръчаните артикули преминава върху потребителя с получаването им, удостоверено с негов подпис върху съответния транспортен документ. При упражнено право на отказ по ред на т. 29, собствеността преминава обратно върху търговеца с приемането на отказа за валиден;
 4. Потребителят има право на безплатен отказ от поръчката в срок от 14 дни от получаването на поръчаните артикули. За упражняване на това право потребителят следва да попълни форма за отказ от поръчка, като изпрати формата по един от следните начини:

- чрез формата за контакт в сайта;

- на ел. поща lili-shop@kupibileti.bg

- чрез съобщение през потребителския си профил адресирано до търговеца, ако притежава такъв;

- с препоръчана поща или куриер на адрес: гр. София, пл.“България“ №1, Национален дворец на културата, вход А3.

При изпращане формата по електронен път не е необходимо формулярът да бъде подписван и сканиран от физическо копие.

 1. При упражняване на правото на отказ по т. 29 потребителят следва да изпрати закупените стоки с ненарушен търговски вид, включително етикети, стикери и други подобни на следния адрес на КУПИ БИЛЕТИ БГ: гр. София, пл.“България“ №1, Национален дворец на културата, вход А3, Офис Еконт Иван Вазов, в 7-дневен срок от получаване на потвърждение за получаване на отказа от страна на търговеца. Всички разходи по изпращането и получаването на върнатите стоки, както и банкови такси за извършените преводи, са за сметка на потребителя.
 2. При упражнено право на отказ от потребителя, КУПИ БИЛЕТИ БГ извършва проверка на отказаните продукти в 7-дневен срок от получаването им, като уведомява потребителя на посочен от него имейл дали е налице приемане на отказа за валиден, както в какъв срок ще му възстанови заплатените суми, който срок не може да бъде по-дълъг от 30 дни от получаване на стоките обратно от търговеца.
 3. В случай на несъответствие на закупения артикул с данните от потвърдената поръчка, потребителят има право да предяви рекламация, като изпрати писмено искане до КУПИ БИЛЕТИ БГ, с което посочи в какво се изразява несъответствието и да заяви дали желае замяната на артикула с нов или друг вид артикул на същата стойност, или възстановяване на продажната цена. Независимо от посочения начин на удовлетворяване на рекламацията, потребителят е длъжен да върне на КУПИ БИЛЕТИ БГ несъответстващата стока с ненарушена цялост чрез изпращането й до адреса по т. 30 за собствена сметка в 7-дневен срок от получаване на потвърждение за изпратената рекламация. КУПИ БИЛЕТИ БГ може да не удовлетвори рекламацията до получаване на несъответстващата стока с ненарушен търговски вид, в случай че рекламацията е основателна.
 4. Рекламациите могат да се подават по някой от начините, посочени в т. 29 в срок от 2 години от доставката на стоката в свободен текст или чрез използване на следният формуляр.
 5. КУПИ БИЛЕТИ БГ води регистър на рекламациите и жалбите като при постъпване на рекламация или жалба, уведомява незабавно подателят за получаването й. В случай, че не потвърди получаването изрично в 7-дневен срок от изпращането, се счита, че жалбата или рекламацията е приета, ако е изпратена по някой от начините по т. 30.
 6. В случай че рекламацията е основателна, КУПИ БИЛЕТИ БГ заменя артикула с нов от същия вид съобразно подадена поръчка, ако такъв е наличен или, ако това е невъзможно и потребителят не желае друг вид артикул на същата стойност, възстановява заплатената сума в срок от един месец от предявяване на рекламацията.
 7. За неуредените в настоящия раздел въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и действащото българско законодателство.
 8. РАЗНИ
 9. За всички неуредени от тези ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 10. Обработването на лични данни във връзка с осъществяването на дейността на търговеца е изцяло в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Политиката за поверителност на КУПИ БИЛЕТИ БГ.
 11. При наличие на спор между търговеца и потребител, страните ще положат всички необходими и разумни усилия и действия за разрешаването му чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът може да се отнесе за разрешаване пред компетентния орган.

Настоящите ОУ на онлайн магазина са приети от Управителя на КУПИ БИЛЕТИ БГ, г-н Благо Солов.